Kontakt
+421 (0)905 266 747
Vladimír VAŇO
Chotárna 57
851 10 Bratislava
Email: vano@vano.sk

Prihlásenie

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú súčasťou každej uzatvorenej Zmluvy o dielo, ktorá sa na ňu odvoláva, alebo objednaním a prijatím tovaru a služby sa považujú za prijaté.
Obchodné podmienky objednávateľa bez nášho písomného súhlasu pre nás neplatia.


Ceny, cenové ponuky, objednávky, Zmluvy o dielo a termíny dodania
Ceny uvedené v cenníku alebo v ponukách sú vždy v EUR, bez DPH, v sklade Bratislava.
Ceny uvedené v cenníku sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Záväzné cenové ponuky sú vždy písomné.
Platnosť písomnej ponuky dodávateľa je vždy 60 dní.
Objednávka vystavená objednávateľom je vždy v písomnej forme, potvrdená konateľom objednávateľa..
Táto objednávka je platná a záväzná, ak je potvrdená podpisom dodávateľa.
Zmluva o dielo je platná iba vtedy, ak je potvrdená oboma zmluvnými stranami.
Od objednávky alebo Zmluvy o dielo je možné odstúpiť iba po vzájomnej dohode medzi objednávateľom a dodávateľom.
Termíny dodania sa stanovujú individuálne podľa vzájomnej dohody medzi objednávateľom a dodávateľom.
V prípade zásahu vyššej moci, ako napríklad živelná pohroma, vojna, štrajk u subdodávateľa a pod., sa termíny
v objednávke alebo v Zmluve o dielo menia podľa nových skutočností.

Platobné podmienky

Objednávateľ platí v hotovosti alebo prevodom na účet dodávateľa v banke tak, aby celá faktúrovaná čiastka bola
pripísaná na účet. Splatnosti faktúr sa dojednávajú individuálne (obvykle je to 14 alebo 30 dní).
Pri platbe predom má objednávateľ nárok na zľavu. Barter sa dojednáva individuálne.
Pri nedodržaní termínu splatnosti prislúcha dodávateľovi úrok z omeškania vo výške minimálne trojnásobku
diskontnej sadzby NBS.

Výhrada vlastníckeho práva

Dodaný tovar je majetkom dodávateľa a až jeho celým zaplatením sa stáva majetkom objednávateľa.
Dodávateľ si uplatňuje záložné právo na nezaplatený tovar. Ak objednávateľ predal alebo namontoval nezaplatený tovar dodávateľa tretej osobe, je objednávateľ povinný tretiu osobu upozorniť na záložné právo dodávateľa.

Prevzatie dodávky a doprava

Objednávateľ bude na odobratie tovaru písomne vyzvaný. Objednávateľ si musí tovar u dodávateľa vyzdvihnúť
do 14 dní od vyzvania. Ak tak neurobí, môže dodávateľ účtovať objednávateľovi skladné.
Doprava sa dojednáva individuálne. Dodávateľ môže zabezpečiť dodanie tovaru na miesto určené objednávateľom.

Kvalita, záruka a reklamácie

Vystavením objednávky alebo podpisom Zmluvy o dielo je objednávateľ oboznámený s parametrami celého diela
a kvalitou vyrobených a dodaných výrobkov. Na nové výrobky a tovar platí dvojročná záruka odo dňa prevzatia tovaru. Dlhšia záručná doba sa dojednáva individuálne.
Na výrobky a tovar, ktorý je objednávateľom použitý na nevyhovujúce účely sa záruka nevzťahuje.
Taktiež sa na výrobky nevzťahuje záruka, ak boli neodborným spôsobom prevádzkované, upravované, zlou manipuláciou poškodené alebo nesprávne namontované.
Za cudzie výrobky môže dodávateľ ručiť aj tým spôsobom, že odstúpi svoje záručné nároky objednávateľovi.
Prípadné reklamácie sa podávajú písomne do 30 dní od prevzatia tovaru.
Oprávnená reklamácia bude dodávateľom objednávateľovi odstránená bezodplatne.

Spory a záverečné ustanovenia

Pre neriešiteľné spory medzi dodávateľom a objednávateľom rozhoduje príslušný súd alebo rozhodcovské konanie
v mieste dodávateľa (t. č. Bratislava).
Ak sa niektoré ustanovenia týchto „predajných a dodacích podmienok" stanú čiastočne alebo v celku neúčinnými alebo nevykonateľnými, alebo stratia svoju právnu účinnosť a vykonateľnosť, nebude tým dotknutá platnosť zostávajúcich ustanovení.


Iveta a Vladimír Vaňo
V Bratislave dňa 1.2.2009

 

viac informácií